Adatvédelmi szabályzat

Általános fogalmak:
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáfér hetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,

viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
10.„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
11.„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
12.„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
13.„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered
14.„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat
15.„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról
16.„tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem

rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott
kötelezettségek vonatkoznak
17.„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában
18.„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is
19.„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások
20.„kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ
21.„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv
22.„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
23.„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:
a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
24.„releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét
25.„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás
26.„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

A Bobogym Kft. kockázati értékelése:
A Bobogym Kft. , mint adatkezelő ( továbbiakban: adatkezelő) figyelemmel a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének ( továbbiakban: rendelet) előírásainak, különös tekintettel a rendelet 24. cikk (1) bekezdésében és a 32 cikk (1) bekezdésében foglaltaknak elvégezte az adatkezelő kockázati értékelését. Az értékelés eredményeként az adatkezelő az alábbiakat állapította meg:
• A Bobogym Kft. főtevékenysége: a testedzési szolgáltatásnyújtása. Az adatkezelő személyes adatokat a következő célhoz kötött tevékenységek során kezel: ügyfélnyilvántartás, marketing tevékenység, gazdasági társaságokkal kötendő szerződések, pénzmosási szabályzat előírásainak betartása. Az első három esetben az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik, a negyedik esetben az adatkezelés jogszabályi felhatalmazás alapján történik.
• Az adatkezelő és adatfeldolgozó egy és ugyanazon gazdasági társaság ( Bobogym Kft.)
• Az adatkezelő tevékenysége során genetikai adatot, biometrikus adatot, egészségügyi adatot nem kezel.
• Az adatfeldolgozás során profilalkotás, álnevesítés nem történik. • Az adatkezelő az általa begyűjtött adatokat harmadik fél részére nem továbbítja kivéve a rendelet 50. bekezdésében meghatározott eseteket ( jelzi a lehetséges bűncselekményeket vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyeket, és az ugyanazon bűncselekményhez vagy közbiztonságot fenyegető veszélyhez kapcsolódó releváns személyes adatokat egyedi esetekben vagy több különálló esetben továbbítja az illetékes hatóságnak). Ez esetben az adatkezelő jogosultsága jogszabályi felhatalmazás alapján áll fenn.
• Az adatkezelő az Európai Union kívüli harmadik országgal nem áll kapcsolatban.
• Az adatkezelő és az adatfeldolgozó zárt, saját rendszert használ ( papíralapú, számítógépes ) az adatok tárolására és feldolgozására. Igy az adatvédelmi incidens bekövetkezésének az esélye minimális.
• Az adatkezelő és az adatfeldolgozó rendszeresen ellenőrzi az adatvédelmi szabályzatban foglaltak betartását, szükség esetén a felmerülő kockázatoknak megfelelően módosítja azt.
Az adatkezelő a rendeletben foglalt előírások figyelembevételével az alábbi adatvédelmi szabályok betartását írja elő:
1. Az érintett személyes adatainak kezeléséhez minden esetben szükséges az érintett hozzájárulása.
2. A hozzájárulás megadása történhet írásban, elektronikus formában.
3. Nem tekinthető a hozzájárulás megadásának: az érintett hallgatása, az előre kitöltött, bejelölt hozzájárulás.
4. A hozzájárulás megadását minden esetben az adatkezelőnek kell bizonyítania.
5. Az érintett részére minden esetben, az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásával egyidőben tájékoztatni kell arról, hogy az adatokat ki, milyen céllal kezeli, az érintett milyen módon tudja az adatkezeléshez a megerősítést megadni.
6. Tájékoztatni kell az érintettet, hogy a személyes adatait az adatkezelő meddig kezeli.
7. Az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy mi az adatkezelés jogalapja. 8. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelő elérhetőségeiről.
9. Az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen, hogy milyen adatait és milyen céllal, meddig kezeli, azt kivel közli. Ezt az adatkezelő díjmentesen köteles az érintett részére kiadni.
10. Az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy kérheti az adatkezelő által kezelt adatainak kijavítását, módosítását, törlését, korlátozását, elfelejtését, jogosult a hozzájárulásának visszavonásához.
11. Az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban problémája merül fel az adatfeldolgozóval kapcsolatban akkor jogosult panasszal fordulni a felügyeleti hatósághoz.
12. Az érintettet tájékoztatni kell, hogy amennyiben a személyes adatainak kezelése jogszabályi rendelkezésen vagy szerződésen alapul akkor köteles-e személyes adatait megadni. Tájékoztatni kell továbbá, hogy az érintett hozzájárulásának megtagadása esetén ennek mik a következményei.

Adatkezelő megnevezése: Bobogym Kft.
Adatfeldolgozó megnevezése: Bobogym Kft.
Adatkezelő adószáma: 25955172-2-42
Adatkezelő cégjegyzék száma: 01-09-298364
Adatkezelő e-elérhetősége: zsofia.lanyi@gmail.com
Adatkezelő címe: 1165 Budapest, Perjés utca 17.
Adatkezelő képviselője: Lányi Zsófia ügyvezető